ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ปี 2561
เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี
สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุร
ตอนที่ 1 ปฐมบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นำเสนอภาพรวมของลักษณะทางภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของจังหวัด ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รักษาอัตลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม และคงความเป็นชุมชนอันเงียบสงบได้อย่างน่าอัศจรรย์ สะท้อนภาพความโอบอ้อมอารีของชาวราชบุรี เรียนรู้ภูมิปัญญา สรรหาของดี สินค้าเด่น อาหารอร่อยประจำจังหวัด และการพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักเดินทาง One day trip กับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ราชบุรี…ปฐมบทเมืองเปิดที่ไม่เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยว แต่กำลังจะเป็นพื้นที่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองไทยในอนาคตพร้อมแล้วที่จะเปิดจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า เสน่ห์วิถีชุมชน และผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์มากมาย และในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็จะสามารถตอบโจทย์นักลงทุน ที่จะเข้ามาสร้างความพัฒนาสู่การเป็นเมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ตอนที่ 2 ราชบุรี...ความหลากหลายแห่งชาติพันธุ์ และความงดงามทางศิลปะ

จังหวัดราชบุรี เมืองแห่งศิลปะทั้งยุคเก่า (หนังใหญ่ วัดขนอน) และศิลปะร่วมสมัย (งานเซรามิค / งาน Graffiti ของ Artist รุ่นหลังและหอศิลป์ร่วมสมัย D Kunst Art Gallery ศูนย์รวมหัวใจของคนรักษ์ศิลปะ) อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวม 8 ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ถูกสะท้อนออกมาเป็นภาพของอัตลักษณ์ วิถีชีวิต การแต่งกาย อาหารการกิน และแม้กระทั่ง “ศิลปะและภูมิปัญญา” ความแตกต่างบนความลงตัว ที่สามารถพบเห็นได้จากสภาพบ้านเรือน สถาปัตยกรรม งานประณีตศิลป์รวมไปถึงภูมิปัญญา การทอผ้าราชบุรี อาทิ ผืนผ้าตีนจก ผ้าจกไหม ผ้าทอกระเหรี่ยง ผ้าขาวม้าทอมือ  ผ้าซิ่นลายแตงโม ฯลฯ ที่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่อวดโฉมในเชิงอัตลักษณ์และเรื่องราวความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีงานปั้นดินเผาโอ่งมังกรที่สร้างชื่อเสียงและอัตลักษณ์ให้จังหวัดราชบุรีมาเกือบศตวรรษ ก็ยังได้รับการยอมรับอย่างไม่เสื่อมคลาย แต่ก็มีการพัฒนาลวดลายงานโอ่งมังกรในอดีต เป็นงานเซรามิคหลากรูปแบบและสีสันในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาตลาดประชารัฐ รองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และให้ชุมชนพึ่งตนเองได้

การท่องเที่ยวและรายได้อาจเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้จากความงดงามทางด้านศิลปะ แต่แท้จริงแล้ว...ศิลปะทุกแขนงของจังหวัดราชบุรีนั้น ได้สร้างโอกาส สร้างคุณค่า สร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ และสานสายใยของการอยู่ร่วมกันของต่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างกลมเกลียว
ตอนที่ 3 ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

ราชบุรี จังหวัดที่ได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งโอ่งมังกร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และคุณค่าของทรัพย์ใน “ดิน” พื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีความอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เพราะลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่ทับถมกันเป็นเวลานานจากการไหลผ่านของแม่น้ำ“ดินดี น้ำอุดม” ไม่เพียงเอื้อต่อการรังสรรค์งานศิลปะอัตลักษณ์ของราชบุรีเท่านั้น แต่ได้หนุนเสริมในเรื่องการเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์ของจังหวัดได้เป็นอย่างดี อาทิ การเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอันดับหนึ่งของประเทศในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหอมหวาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั่วโลก และพืชไร่อย่างสับปะรดหวานบ้านคาทั้งในรูปแบบของผลสดและบรรจุกระป๋อง ก็ยังนำมาซึ่งชื่อเสียงความหวาน กรอบ อร่อย จนสามารถเป็นฐานการผลิตและส่งออกอันดับต้นๆของประเทศด้านการปศุสัตว์ จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกื้อหนุนในเรื่องการทำปศุสัตว์หลากหลายชนิด ดังเช่นการมีฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ การเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลาสวยงามมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้รายได้กว่า 4 พันล้านบาทต่อปี ก็มาจากการทำประมงบนบก อย่างการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกมากมาย และสิ่งบ่งชี้สำคัญด้านการเป็นจุดยุทธศาสตร์การทำอุตสากรรมเกษตรและการส่งออกของจังหวัดราชบุรี นั่นก็คือ การทำฟาร์มสุกรมากที่สุดในประเทศ
มิใช่เพียงความอุดมสมบูรณ์ของทัพยากรดินและน้ำเท่านั้น แต่ราชบุรียังเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม และการเป็นเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย ด้วยปัจจัยเกื้อกูลทั้งหมดนี้ จึงส่งผลให้ราชบุรีเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งเป็นศักยภาพสำคัญของจังหวัดให้สามารถเพิ่มรายได้ และส่งออกไปได้มากขึ้นเพื่อการเพิ่มมูลค่า GPP ของจังหวัด

ตอนที่ 4 เปิดเส้นทาง (คมนาคม) สู่การพัฒนา

ด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลวัตการผลิตอุตสาหกรรมด้านเกษตรเพื่อการส่งออก ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ การเติบโตของ GPP และความสุขมวลรวมของประชาชนทั้งหมดนี้ ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศ ดังเช่น นโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี / การคมนาคมขนส่งมวลชนระบบราง Standard Gauge Railway  และการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหินของรัฐบาล  ซึ่งจะตัดผ่านเขตอุตสาหกรรมใจกลางจังหวัดราชบุรี จะส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การขนส่งสินค้าสามารถประหยัดได้ทั้งต้นทุนและเวลาในการขนส่ง
ทั้งหมดนี้ คือ ภาพยืนยันการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองแห่งความสงบสุข ไร้ซึ่งอาชญากรรมใหญ่ และภัยธรรมชาติ และการันตีการเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตร จังหวัดราชบุรีพร้อมแล้ว กับการเปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวและเส้นทางธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน