ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ
3. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
4. มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที
5. มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน
7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)
8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย
 


 

 

 

 

 

 


 
ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลสำคัญและข้อมูลตัวชี้วัีดตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ปี 2556
สรุปงบประมาณจังหวัดราชบุรี ปี 2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ระบบติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-2677 e- mail : com_rb@hotmail.com