สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  - ภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  - สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
  - คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  - คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์
  - ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540