Home

   :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   :: บทความพิเศษ
   :: สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   :: การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดราชบุรี
   :: คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานจังหวัดราชบุรี
   :: สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
   :: ประกาศประกวดราคาของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
   :: Link หน่วยงานส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดราชบุรี
 
 
 
 
กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในภาพรวม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
 
 ภาพกิจกรรม
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
บันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐระดับจังหวัดให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานจังหวัดราชบุรี
ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภายในจังหวัดราชบุรี
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดราชบุรี วันที่ 16 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 Link หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
 
 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
 7(2) อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
 7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 7(4) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
 7(5) ข้อมูลข่าวสาร (ไม่มีภารกิจ)
 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 9(1) ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
 9(2) นโยบายและการตีความ
 9(3) แผนงานโครงการและงบประมาณ
 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจฯ
        (ไม่มีภารกิจ)
 9(6) สัญญาสำคัญของรัฐ
 9(7) มติ ค.ร.ม.
 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่น
       - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
       - ข่าวประกวดราคา
       - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
       - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
       - คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 
hit counter จำนวนผู้เข้าชม

   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890