จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

แบบป้ายประชาสัมพันธ์

 
แบบที่ 1.1 และ 1.2

แบบที่ 2

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ  0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี 2559 (2559-2561)
คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 946/2561 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ / เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0017.1/ว24980 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค : การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)
หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0017.1/ว 21271 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
การดำเนินการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ0017.1/ว20512 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560  
แบบรายงานฯ  (Ms word)
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ 0017.1/ว 14963 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- หนังสือถึงทุกส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอ
- แบบรายงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ
การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2560) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 

 

 

นายวิสิษฎ์ พวงเพชร

ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

 

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ 
0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801
E-mail : drt1567@gmail.com