คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 

คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2842/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
 
  คำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 2843/2561 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งข้าคำสั่งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี