ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ  0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801

 

 

   
  ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดราชบุรี
 
  แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค : การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)
  ---: หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0017.1/ว 21271 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
   
  การดำเนินการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ0017.1/ว20512 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560  
  ---: แบบรายงานฯ  (Ms word)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2560) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ 
0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801
E-mail : drt1567@gmail.com