จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 

เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ  0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ 0017.1/ว 14963 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- หนังสือถึงทุกส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอ
- แบบรายงานมาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ
การแสวงหาผลประโยชน์ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี
หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0017.1 / ว 10303 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2560
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำหน่วยงาน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา 9 (8)
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ 3647 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
โครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ราชบุรี) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1)
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2)
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
แบบรายงานสรุปผลสถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลฯ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลฯ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลฯ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 40 (พ.ศ.2560) เรื่อง ให้รถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
 

 

 
 
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
 

 

 

 

 
 
 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์  1567  หรือ  0 3233 2062 / 09 2962 3272 / 08 4387 8801
E-mail : drt1567@gmail.com