บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

งานบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 • บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
 • รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
 • ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษาทั่วไป
 • รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

 

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

 • คัดสำเนา ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบัตรประชาชน ทะเบียนอาวุธ ทะเบียนสมรส-หย่า
 • รับสมัครผู้ประกันตน ตามาตรา 40
 • รับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตน ตามตรา 40
 • รับชำระค่าน้ำประปา ไฟฟ้า
 • รับต่อทะเบียนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 • เค้าท์เตอร์เซอร์วิส บัตรเครดิต / TOT

 

งานบริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

 • ขึ้นทะเบียน OTOP
 • กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชน
 • ตรวจสอบผังเมือง
 • ขออนุญาตตั้งโรงงาน
 • ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ขออนุญาตประกอบกิจการร้านเกมส์ / คาราโอเกะ
 • ขออนุญาตให้เช่าและแลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย CD
 • ยื่นเอกสารขอรับบริการธุรกรรมที่ดิน
 • พ.ร.บ.อาหาร
 • พ.ร.บ.สถานพยาบาล
 • พ.ร.บ.ยา
 • พ.ร.บ.เครื่องสำอาง
 • พ.ร.บ.วัตถุอันตราย