แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16312&QSt=A&QGroup=0
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://123.242.157.9/ceo.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16313&QSt=A&QGroup=0
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://123.242.157.9/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/laws.html
http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://123.242.157.9/index.php
https://www.facebook.com/PR.ratchaburi/
O8 Q&A

http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/

https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
https://www.dlt.go.th/site/ratchaburi/m-webboard/2609/
O9 Social Network http://123.242.157.9

http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/

https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O11 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/ita/2562/O11.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/ita/2562/O12.pdf
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013/
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER22/DRAWER096/GENERAL/DATA0000/00000017.PDF
http://ratchaburi.mol.go.th/system/files/khuumuueptibatingaankhngsrcch._pracchampiingbpramaan_2562.pdf
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/ewt_dl_link.php?nid=604
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/datatotal/process.jpg
http://www.aecthaibiz.com/province/citizen_guide.html?pv=70
http://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/cpd-bookrbrpeople
www.cgd.go.th/cs/rat/rat/คู่มือประชาชน.html?page=1&perpage=10&page_locale=th_TH&keyword=&adv_search=&date_start=&date_end=31%2F12%2F2999
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/more_news.php?cid=61
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013/
http://www.aecthaibiz.com/province/report.html?pv=70
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
www.ratchaburi.go.th/drt1567/
www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013/
http://www.aecthaibiz.com/province/news_detail.html?pv=70&pi=480612
www.doe.go.th/prd/ratchaburi/custom/param/site/119/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/948
O17 E-Service https://www.dbd.go.th/index.php
http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/
http://www.rbpho.moph.go.th/qonline.php
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/ita/2562/O18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://padme.moi.go.th/
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://padme.moi.go.th/
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ https://www.dpt.go.th/eprocurement/gpro/result.php
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/procurement/announce-purchase
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ
https://www.dpt.go.th/eprocurement/gpro/result.php
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/procurement/announce-purchase
http://ratchaburi.mnre.go.th/th/news/more/112/
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/procurement/2015-12-01-00-09-06
https://www.cgd.go.th/cs/rat/rat/%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3..html
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจำปี
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php?option=com_k2&view=item&id=11679
https://www.cgd.go.th/cs/rat/rat/%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3..html
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://123.242.157.9/document/fpdf-21062562-58.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O26.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
http://www.ratchaburi.go.th/human/hrm.html
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O28.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
http://www.aecthaibiz.com/SitePages/aec_hotline.aspx#
http://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/rbrwebbord
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://123.242.157.9/datass/2561/zero-tolerance.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/image/06070662/index.html
http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16242&QSt=C&QGroup=0
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O36.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O37.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_181087_1.pdf
https://www.facebook.com/PR.ratchaburi/posts/2542912165743390
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/ewt_dl_link.php?nid=603
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/plan62.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/p62-6month.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/12month.pdf
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ http://123.242.157.9/document/fpdf-30052561-67.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/
www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013/
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม www.ratchaburi.go.th/drt1567/
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
http://123.242.157.9/document/fpdf-21062562-85.pdf
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/anti-bribery-meres.pdf
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O47.pdf
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O48.pdf