แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2563 จังหวัดราชบุรี

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16312&QSt=A&QGroup=0
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://123.242.157.9/ceo.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16313&QSt=A&QGroup=0
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://123.242.157.9/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/laws.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://123.242.157.9/index.php
https://www.facebook.com/PR.ratchaburi/
https://ratchaburi.mol.go.th/news_group/news
https://pr.prd.go.th/ratchaburi/main.php?filename=index
https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-news-news_release

https://ratchaburi.mots.go.th/more_news.php?cid=4

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A http://www.ratchaburi.go.th/Q&A/Q&A.html
O9 Social Network http://www.ratchaburi.go.th/socialnetwork/social.html
การบริหารงานการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O11 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O11.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O12.pdf
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000904.PDF
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/OIT/b%205.pdf
www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2004434819657521&id=638070056294011
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2004434819657521&id=638070056294011
http://gg.gg/juhkq
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000900.PDF
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
http://gg.gg/jrsm9
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000901.PDF
O17 E-Service http://www.rbpho.moph.go.th/qonline.php
https://www.dbd.go.th/index.php
https://www.dlt-elearning.com/
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O19.pdf
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O20.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O24-1.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://123.242.157.9/document/fpdf-21062562-58.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O26.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/image/131262/index.htm
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O26-1.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/63/20200604_0001.pdf
https://www.doe.go.th/prd/ratchaburi/news/param/site/119/cat/8/sub/0/pull/category/view/table-list
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O27.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O28.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/web3/noticeweb3.pdf
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ www.facebook.com/drt.ratchaburi
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.facebook.com/drt.ratchaburi/photos/a.2525468944220770/2525471380887193/?type=3
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000900.PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/datatotal/province-announcement.pdf
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000681.PDF
http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/OIT/b%205.pdf
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.facebook.com/messages/t/drt.ratchaburi
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://123.242.157.9/datass/2561/zero-tolerance.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=13700&filename=index
https://www.doe.go.th/prd/ratchaburi/activities/param/site/119/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/11513
https://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=14347&filename=index
https://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=14275&filename=index
https://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=14232&filename=index
https://pr.prd.go.th/ratchaburi/ewt_news.php?nid=13940&filename=index
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O36.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ratchaburi_th/2cb4d3fc08df5670089f7ec735ffa7db.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O47.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/anti-bribery-measures.pdf
https://rbpho.moph.go.th/rbpho/forums/index.php?topic=1334.0
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/2020-02-16-08-06-42/2020-02-16-08-07-51/2020-02-16-08-10-03/23236-2563-3/file
http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/2020-02-16-08-06-42/2020-02-16-08-10-28/2020-02-16-08-10-50/23233-2020-04-17-02-41-10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O38.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O38-1.pdf
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
    https://www.facebook.com/watch/live/?v=3204955949596572&ref=watch_permalink
    http://www.industry.go.th/ratchaburi/index.php/news/item/11811-2020-04-02-04-33-25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/63/plan63.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/63/r63-6.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/63/r62-12.pdf
มาตรการสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O42.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O43.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O48.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/62/O47.pdf