แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2564 จังหวัดราชบุรี

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16312&QSt=A&QGroup=0
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://123.242.157.9/ceo.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16313&QSt=A&QGroup=0
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://123.242.157.9/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/laws.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://123.242.157.9/index.php
https://www.facebook.com/PR.ratchaburi/
https://ratchaburi.mol.go.th/news_group/news
https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-news-news_release
https://ratchaburi.mots.go.th/more_news.php?cid=4
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A http://www.ratchaburi.go.th/Q&A/Q&A.html
O9 Social Network http://www.ratchaburi.go.th/socialnetwork/social.html
การบริหารงานการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O11.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O12.pdf
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/book/booknew.pdf
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/ewt_dl_link.php?nid=604
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/book/booknew.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/OIT/a6new.pdf
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000900.PDF
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://bit.ly/2QyYdG9
O17 E-Service http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/e-service.html
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O19.pdf
รายงานนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ระดับหน่วยรับงบประมาณ)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O20.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O24-1.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://123.242.157.9/document/fpdf-21062562-58.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/02042021O26.pdf
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O26.pdf
https://www.doe.go.th/prd/ratchaburi/news/param/site/119/cat/8/sub/0/pull/category/view/table-list
http://123.242.157.9/document/fpdf-15012564-25.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O38-1.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/25032021090640.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/260320210944.pdf
https://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/topabout-cpdrbr/topnewsall-cpdrbr/831-pr280925632
https://drive.google.com/file/d/1yG9IA19eAcVhMgEbQjX6PVHLH2IKMNMc/view
https://drive.google.com/file/d/1A8MSxfnXHwdX6ak7mh_j58le8Ic064qK/view
https://drive.google.com/file/d/3KniJQ6YQyNAp3UW6ggYsoCtWjk9FyjUUC-4y/view
https://drive.google.com/file/d/1Ju4oc8xMlw0kOJ470yGgwj3qFMiSjvGH/view
http://pvlo-rri.dld.go.th/webnew/images/IDP/4.pamin_64_1.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O28.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/web3/noticeweb3.pdf
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/notifchannel.html
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000900.PDF
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/channel.html
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
    สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (1)
    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (2)
    สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
    ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://123.242.157.9/datass/2564/zero-tolerance64.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=17538&QSt=C&QGroup=0
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/26032021O36.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/topabout-cpdrbr/topnewsall-cpdrbr/894-pr08032564
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/pn050164.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O38.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2563/O38-1.pdf
https://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/topabout-cpdrbr/topnewsall-cpdrbr/894-pr08032564
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18COD6QytmeqRJp7dh9d2zlZ9L3rRNQfT
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2111207235809312&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=UFm5FMv9wIg
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/26032021O39.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/26032021O40.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/26032021O41.pdf
มาตรการสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/02042021O42.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/pk050164.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/nogiftrb.jpg
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/64/pn050164.pdf
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2564/O43.pdf
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี