แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2565 จังหวัดราชบุรี

ข้อ ข้อมูล Link รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง http://123.242.157.9/hdetail.php?QNo=16312&QSt=A&QGroup=0
O2 ข้อมูลผู้บริหาร http://123.242.157.9/ceo.php
O3 อำนาจหน้าที่ http://www.ratchaburi.go.th/datass/Authorityoftheprovince.pdf
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/index.html
http://www.ratchaburi.go.th/plan-2551/p_61-65/approve_2564/approve_2564.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ http://123.242.157.9/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/laws.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://ratchaburi.prd.go.th/th/page/item/index/id/12
https://www.facebook.com/PR.ratchaburi/

http://123.242.157.9/index.php

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A http://www.ratchaburi.go.th/Q&A/Q&A.html
O9 Social Network http://www.ratchaburi.go.th/socialnetwork/social.html
การบริหารงานการดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/11042565O10.pdf
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/11042565O11.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/11042565O12.pdf
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/2565/book65/1.pdf
http://ratchaburi.labour.go.th/2015-12-03-04-55-54/845-013
https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-manual-preview-441191791817
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/ewt_dl_link.php?nid=604
https://www.cgd.go.th/cs/rat/rat/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_E-PENSION.html?page_locale=th_TH
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/2565/subbook.htm
https://pcoc.moc.go.th/wapppcoc/70/upload/File_IPD_FILE70347107_20160307_155546.pdf
http://ratchaburi.labour.go.th/2015-12-03-04-55-54/846-014
https://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-services-manual_public
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/more_news.php?cid=61
https://www.m-culture.go.th/ratchaburi/more_news.php?cid=65
https://web.cpd.go.th/ratchaburi/index.php/cpd-bookrbrpeople
https://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/202103251506041_pic.pdf
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://pcoc.moc.go.th/view/moc_kbpsurvey_report.aspx?pv=70
https://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/reportiframes.php?dpcode=7001&month=01&years=2565
http://ratchaburi.labour.go.th/2015-12-03-04-55-54/847-015
http://www.oic.go.th/fileweb/cabinfocenter20/drawer014/general/data0000/00000900.pdf
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://pcoc.moc.go.th/view/moc_kbpsurvey_report.aspx?pv=70
https://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/reportiframes.php?dpcode=7001&month=99&years=2564
http://ratchaburi.labour.go.th/2015-12-03-04-55-54/848-016
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER20/DRAWER014/GENERAL/DATA0000/00000901.PDF
O17 E-Service http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/e-service.html
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/31032022103706O18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/O19.pdf
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/O20.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/planandprocure.html
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/procurement.html
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://123.242.157.9/document/fpdf-21062562-58.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/policyhr.html
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/humanresources.html
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/30032565O28-64.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.ratchaburi.go.th/drt1567/web3/noticeweb3.pdf
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/notifchannel.html
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://bit.ly/3uROaha
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/channel.html
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/participation.html
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/65/nogiftrb.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/executiveinvol.html
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/30032565O36.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://drive.google.com/file/d/1HACOAr-1HhjjO4s8IDawgELRqL5uUR4G/view
https://drive.google.com/drive/folders/1vcfFtryuE_gWqr_Fb-zJrU921FT8bY2v
https://drive.google.com/drive/folders/1vcfFtryuE_gWqr_Fb-zJrU921FT8bY2v
https://drive.google.com/drive/folders/1vcfFtryuE_gWqr_Fb-zJrU921FT8bY2v
https://drive.google.com/drive/folders/1vcfFtryuE_gWqr_Fb-zJrU921FT8bY2v
https://drive.google.com/drive/folders/15WiTVhkVnnfY5F6Zz77lYVBg-2Gx6yPm
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/corpculture.html
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/280325656O39.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/280325656O40.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/280325656O41.pdf
มาตรการสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/data/65/report1-65.pdf

    http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/ita/2565/30032565O42.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
http://www.ratchaburi.go.th/rb_clean/transorg.html