ยุทธศาสตร์และงบประมาณจังหวัดราชบุรี
วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 2561-2564
   
 
 
  ตราสินค้าจังหวัดาชบุรี
  www.rbbrand.com
   
   

 

     
 
  รายการเอกสาร ดาวน์โหลด  
       
ที่ รบ 0017.2/18828 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดราชบุรี(ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ) Download  
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย) Download  
เอกสารการเบิกแทนกัน (ที่ รบ 0017.2/ว 11630 ลว 29 พฤษภาคม 2560) (งบดำเนินงาน) Download  
เอกสารการเบิกแทนกัน (ที่ รบ 0017.2/ว 11630 ลว 29 พฤษภาคม 2560) (งบลงทุน) Download  
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (ที่ รบ 0017.2/11657 ลว 29 พฤษภาคม 2560) Download  
แบบรวบรวมข้อมูลโครงการ แผนชุมชน/หมู่บ้าน Download  
วาระขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี(Ratchaburi Agenda) Download  
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564) Download  
       
       
       
 
   
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556)

 

 

 

แผนปฎิบัติราชการปี 2560 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2559 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2558 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2554 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2553 จังหวัดราชบุร
แผนปฏิบัติราชการปี 2552 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2551 จังหวัดราชบุรี
   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
   
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
คู่มือการจัดทำข้อมูลพิกัด GPSในระบบ e-budgeting
นส. สำนักงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7
วิธีปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   

 

แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ(คำของบประมาณ)
แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณรายจ่าย(ประกอบคำของบประมาณ)
แบบ จ1 (แบบฟอร์มบรรจุโครงการในแผน 4 ปี จังหวัด)
แบบ จ2(แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด)
     


กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อ์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร.0 323 37890 โทร.0 3232 7659 e-mail : yutrb@windowslive.com