วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 2561-2564
   
 
ตราสินค้าจังหวัดาชบุรีwww.rbbrand.com
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ราคา ต่อหน่วย
รายการงบลงทุน ปี 2561 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
แนวทางปฏิบัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงบฯ 2561
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

     
 
  รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
     
ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒) Download
ที่ รบ 0017.2/18828 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดราชบุรี(ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ) Download
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย) Download
เอกสารการเบิกแทนกัน (ที่ รบ 0017.2/ว 11630 ลว 29 พฤษภาคม 2560) (งบดำเนินงาน) Download
เอกสารการเบิกแทนกัน (ที่ รบ 0017.2/ว 11630 ลว 29 พฤษภาคม 2560) (งบลงทุน) Download
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ (ที่ รบ 0017.2/11657 ลว 29 พฤษภาคม 2560) Download
แบบรวบรวมข้อมูลโครงการ แผนชุมชน/หมู่บ้าน Download
วาระขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี(Ratchaburi Agenda) Download
   
     
     
 
   
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)ฉบับทบทวน ปี 2562
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556)
   

 

 

 

แผนปฎิบัติราชการปี 2561 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2560 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2559 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2558 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2554 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2553 จังหวัดราชบุร
แผนปฏิบัติราชการปี 2552 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2551 จังหวัดราชบุรี
   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
   
งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 2561
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
คู่มือการจัดทำข้อมูลพิกัด GPSในระบบ e-budgeting
นส. สำนักงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
ระเบียบ กฏหมายงบประมาณ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7
วิธีปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   

 

แบบโครงการโดยย่อ(Project Idea)
แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ(คำของบประมาณ)
แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณรายจ่าย(ประกอบคำของบประมาณ)
แบบ จ1 (แบบฟอร์มบรรจุโครงการในแผน 4 ปี จังหวัด)
แบบ จ2(แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด)


กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อ์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร.0 323 37890 โทร.0 3232 7659 e-mail : yutrb@windowslive.com