วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 2561-2564
   
 
ตราสินค้าจังหวัดาชบุรีwww.rbbrand.com
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ราคา ต่อหน่วย
รายการงบลงทุน ปี 2561 ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
  การชี้แจงงบประมาณปี 2562 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สนช.
  กำหนดให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้าชี้แจง ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น3 อาคารรัฐสภา 3
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
   
  การชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ
  กำหนดให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด เข้าชี้แจง ระหว่าวันที่ 16-20 ก.ค.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3501 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 3
รายชื่อส่วนราชการที่ไปร่วมชี้แจง
เอกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ
อกสารชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ

 

     
 
ว/ด/ป   รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
       
13 ก.ค.61 แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
29มิ.ย.61 เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (นส.รบ0017.2/ ว 15882 ลว.28 มิ.ย.61) ประกอบชี้แจงงบฯ62 Download
20มิ.ย.61 เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ ฯ เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย.61
โรงแรม ณ เวลา
Download
5 มิ.ย.62 บัญชีจำแนกรายการงบประมาณปี 2562 จำแนกรายโครงการ และรายหน่วยงาน Download
1 มิ.ย.62 งบประมาณจังหวัดราชบุรี ปี 2562 จำแนกตามตามรายการ และหน่วยงาน Download
  รบ 0017.2/.... ลว. .....พ.ค.61 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบประมาณจังหวัด และการชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  
    - แบบรวบรวมข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
    - ปฏิทิน แนวทางการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
  รบ 0017.2/12426 ลว 22 พ.ค.61 ประชุมงบจังหวัดปี 62 >>ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 Download
    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารรายการงบประมาณในภาพรวม ปี 2562 Download
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณละและการก่อหนี้ผูกพัน'[xu 2561 ส่งภายในวันที่ 12ก.พ.61  Download
  ทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน ปี๒๕๖๒) Download
  ที่ รบ 0017.2/18828 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดราชบุรี(ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ) Download
     
 
   
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)ฉบับทบทวน ปี 2562
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556)
   

 

 

 

แผนปฎิบัติราชการปี 2562 จังหวัดราชบุร
แผนปฎิบัติราชการปี 2561 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2560 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2559 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2558 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2554 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2553 จังหวัดราชบุร
แผนปฏิบัติราชการปี 2552 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2551 จังหวัดราชบุรี
   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
   
งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 2561
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
คู่มือการจัดทำข้อมูลพิกัด GPSในระบบ e-budgeting
นส. สำนักงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
ระเบียบ กฏหมายงบประมาณ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7
วิธีปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   

 

 

 

แบบโครงการโดยย่อ(Project Idea)
แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ(คำของบประมาณ)
แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณรายจ่าย(ประกอบคำของบประมาณ)
แบบ จ1 (แบบฟอร์มบรรจุโครงการในแผน 4 ปี จังหวัด)
แบบ จ2(แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด)


กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อ์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร.0 323 37890 โทร.0 3232 7659 e-mail : yutrb@windowslive.com