วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 2561-2564
 
   
 
 

ข้อมูล/กฏหมายใหม่ ประกอบจัดทำแผนงาน โครงการ

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2562
ข้อมูลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
   
   

 

     
 
ว/ด/ป   รายการเอกสาร
ดาวน์โหลด
       
       
17 ธ.ค. 62 รบ0017.2/ว 32093 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย)
Download
20 พ.ย. 62 รบ 0017.2/2965-66 เรื่องประชุมซักซ้อมข้อมูลชี้แจงงบ ประมาณ 2563 (ดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย) Download
6 พ.ย.62 รบ0017.2/28446 ลว.6พ.ย.62 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
12 ก.ค. 62 รบ 0017.2/ ว 17551 ลว. 10 ก.ค. 62 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ Download
5 มิ.ย.64 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564 Download
29 มี.ค. 62 รบ 0017.2/8309 ลว 29 มี.ค.62 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2) Download 1
Download 2
15 ม.ค. 62 รบ 0017.2/.. ลว.15 ม.ค.62 แนวทางการดำเนินโครงการจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุญาต Download
6 ก.ย. 61 รบ0017.2/ ... ลว. กันยายน 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
6 ก.ย. 61 คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
12 ก.ค. 61 รบ 0017.2/ ว 17024 ลว 12 ก.ค.61 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดฯงบปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2) Download
29มิ.ย.61 เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (นส.รบ0017.2/ ว 15882 ลว.28 มิ.ย.61) ประกอบชี้แจงงบฯ62 Download
20มิ.ย.61 เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ ฯ เมื่อวันที่ 18-19 มิ.ย.61
โรงแรม ณ เวลา
Download
5 มิ.ย.62 บัญชีจำแนกรายการงบประมาณปี 2562 จำแนกรายโครงการ และรายหน่วยงาน Download
1 มิ.ย.62 งบประมาณจังหวัดราชบุรี ปี 2562 จำแนกตามตามรายการ และหน่วยงาน Download
     
     
 
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ฉบับเสนอ งบฯ 2564
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ฉบับเสนอ งบฯ 2563    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)ฉบับเสนอ งบฯ 2562    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560)    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556)    
       

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการปี 2563 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2562 จังหวัดราชบุร
แผนปฎิบัติราชการปี 2561 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2560 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2559 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2558 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2554 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2553 จังหวัดราชบุร
แผนปฏิบัติราชการปี 2552 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2551 จังหวัดราชบุรี
   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
   
งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 2561
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
คู่มือการจัดทำข้อมูลพิกัด GPSในระบบ e-budgeting
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
ระเบียบ กฏหมายงบประมาณ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7
วิธีปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   

 

 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการประจำปี
แบบโครงการโดยย่อ(Project Idea)
แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ(คำของบประมาณ)
แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณรายจ่าย(ประกอบคำของบประมาณ)
แบบ จ1 (แบบฟอร์มบรรจุโครงการในแผน 4 ปี จังหวัด)
แบบ จ2(แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด)


กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อ์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร.0 323 37890 โทร.0 3232 7659 e-mail : yutrb@windowslive.com