วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 2561-2564
 
   
 
 

ข้อมูล/กฏหมายใหม่ ประกอบจัดทำแผนงาน โครงการ

 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2562
ข้อมูลโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
   
   

 

     
 
ว/ด/ป   รายการเอกสาร
ดาวน์โหลด
       
       
       
       
     
     
 
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2566-2570) PDF Ms.word
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ฉบับเสนอ งบฯ 2564 PDF Ms.word
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ฉบับเสนอ งบฯ 2563    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)ฉบับเสนอ งบฯ 2562    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2561-2564)    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560)    
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2553-2556)    
       

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการปี 2565 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2564 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2563 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2562 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2561 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการปี 2560 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2559 จังหวัดราชบุรี
แผนปฎิบัติราชการป ี2558 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2557 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2556 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2554 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2553 จังหวัดราชบุร
แผนปฏิบัติราชการปี 2552 จังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการปี 2551 จังหวัดราชบุรี
   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
   
งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ปีงบฯ 2561
หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
คู่มือการจัดทำข้อมูลพิกัด GPSในระบบ e-budgeting
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   
   
ระเบียบ กฏหมายงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7
วิธีปฏิบัติเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   

 

 

 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการประจำปี
แบบโครงการโดยย่อ(Project Idea)
แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ(คำของบประมาณ)
แบบรายละเอียดจำแนกงบประมาณรายจ่าย(ประกอบคำของบประมาณ)
แบบ จ1 (แบบฟอร์มบรรจุโครงการในแผน 4 ปี จังหวัด)
แบบ จ2(แบบฟอร์ม จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัด)
แบบ จ3(ขอตั้งงบต้นสังกัดผ่านแผนจังหวัด)


กลุ่มงานยุทธศาสตรและข้อมูลเพื่อ์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร.0 323 37890 โทร.0 3232 7659 e-mail : yutrb@windowslive.com