:: Home
   :: รายชื่อสมาชิก
   :: ภาพกิจกรรม
  โครงการราชการในราชบุรีไม่มีการทุจริต
  โครงการข้าราชการรุ่นใหม่หัวใจสีขาว
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
   การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน วันที่ 13 ธันวาคม 2562
   :: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   :: นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
   :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   :: สื่อประชาสัมพันธ์
   :: คู่มือข้าราชการพลเรือนดีเด่น
   :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(สขร.1)
   :: แผนและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
   :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด"
   :: ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด 2564"
   :: ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด 2565"
 
 
 เอกสารเผยแพร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดราชบุรี ปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564
มาตรการเสริมสร้างชวัญกำลังใจและมาตรการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อบังคับว่าด้วยขรรยาบรรณของข้างราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จว.รบ) ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จว.รบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดราชบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดราชบุรี

แผ่นพับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและวิธีการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานด้านปราบปราม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ppt1 , ppt2

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

   
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดราชบุร
โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและวิธีการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานด้านปราบปราม วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
   
   
 
 

 

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890