:: Home
   :: รายชื่อสมาชิก
   :: ภาพกิจกรรม
  การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564
  โครงการราชการในราชบุรีไม่มีการทุจริต
  โครงการข้าราชการรุ่นใหม่หัวใจสีขาว
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
   การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน วันที่ 13 ธันวาคม 2562
   :: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
   :: นโยบายการต่อต้านการรับสินบน
   :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   :: สื่อประชาสัมพันธ์
   :: คู่มือข้าราชการพลเรือนดีเด่น
   :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(สขร.1)
   :: แผนและประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
   :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด"
   :: ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด 2564"
   :: ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดราชบุรีใสสะอาด 2565"
   :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ::
   ::
 
 
 เอกสารเผยแพร
    ปี 2565
  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 19 เมษายน 2565) จังหวัดราชบุรี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565)
  แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ปี 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  สรุปการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดราชบุรี ปี 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2564
  มาตรการเสริมสร้างชวัญกำลังใจและมาตรการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
    ปี 2553 - 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
  นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมจังหวัดราชบุรี ข้อบังคับว่าด้วยขรรยาบรรณของข้างราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปี 2563
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 - 2564)
 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จว.รบ) ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดราชบุรี (ศปท.จว.รบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดราชบุรี

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดราชบุรี

 

แผ่นพับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดราชบุรี
 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและวิธีการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานด้านปราบปราม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ppt1 , ppt2
 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 

 

     
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดราชบุร
  โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
  จัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและวิธีการป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานด้านปราบปราม วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     
     
 
 

 

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890