ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี