Home
   
   
 
 
หนังสือเชิญประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี
(กรอ.จังหวัดราชบุรี)
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) ครั้งที่ 1/2565
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) ครั้งที่ 1/2564
   
   
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 (รูปภาพ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (รูปภาพ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (รูปภาพ)
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)
   
 
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
 
   
   
   
   

 

   
 
   
   
 
   
   
 
   
   
 
 

 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890