โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
     
1. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
2. โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (รายละเอียด)
3. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
4. โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  “ทฤษฎีใหม่” อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
6.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองแค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (รายละเอียด)
7. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคต และฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 และ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ 
(รายละเอียด)
8. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองน้ำแดง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
9. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
10. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำบ้านตะเคียนทอง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  (รายละเอียด)
11.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  (รายละเอียด)
12. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำบ้านพุกรูด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ  (รายละเอียด)
13. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ  (รายละเอียด)
14. โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  (รายละเอียด)
15. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยคลุม  อำเภอปากท่อ  (รายละเอียด)
16.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  (รายละเอียด)
17.โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม (สะพานเคเบิล) ข้ามลำน้ำภาชี (แก่งส้มแมว) ภายในศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (รายละเอียด)
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3233-7890