Home
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
  สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
  สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2

การประชุมพัฒนาส่งเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 2 เมษายน 2564

โครงการเงินกู้รอบแรก (4 แสนล้าน)
   
 
 
 
หนังสือจังหวัดราชบุรี
การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
บนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
   
 
มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
   

 

   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
   
   
   
การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัีด
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดราชบุรี
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.0-3233-7890