การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปฏิบัติราชการแทน

ที่ เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ เอกสาร
1 3964/2560 5 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
2 4008/2560 10 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
3 4429/2560 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
4 4521/2560 21 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
5 4736/2560 30 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
6 4774/2560 1 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
7 5276/2560 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
8 3206/2561 6 กันยายน 2561 รายละเอียด
9 3680/2561 4 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
10 3681/2561 4 ตุลาคม 2561 รายละเอียด
11 1132/2562 19 มีนาคม 2562 รายละเอียด
12 3295/2562 28 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
13 3948/2562 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
14 3949/2562 3 ตุลาคม 2562 รายละเอียด
15 1136/2563 13 มีนาคม 2563 รายละเอียด
16 1363/2563 26 มีนาคม 2563 รายละเอียด
17 3360/2563 7 สิงหาคม 2563 รายละเอียด
18 3361/2563 7 สิงหาคม 2563 รายละเอียด
19 4010/2564 5 ตุลาคม 2564 รายละเอียด
20 4467/2564 15 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด
21 4944/2564 20 ธันวาคม 2564 รายละเอียด
22 22/2565 4 มกราคม 2565 รายละเอียด
23 23/2565 4 มกราคม 2565 รายละเอียด
24 960/2565 9 มีนาคม 2565 รายละเอียด
 
     
 
คู่มือรวบรวมการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
  การตรวจสอบปรับปรุงการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี