รายงานงบทดลอง
ปี สำนักงานจังหวัดราชบุรี กอ.รมน.จ.รบ.
2565  
2564  
2563  
2562  
2561
2560

- งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- รายงานงบทดลองรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานการเงิน ปี 2563 จังหวัดราชบุรี
- รายงาน สตง.
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบประมาณจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563